Ostatnimi laty Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym kierunkiem emigracyjnym dla cudzoziemców, w tym zwłaszcza cudzoziemców spoza Unii Europejskiej. Przyjezdni spoza UE nie są uprawnieni licznymi unijnymi swobodami, jak swoboda przepływu pracowników, kapitału czy osób, co dla wielu z nich czyni przyjazd do naszego kraju szansą na nowe życie, poprawę swojej sytuacji ekonomicznej czy też rozwój związany z wykształceniem oraz pracą w przedsiębiorstwach o zasięgu krajowym oraz europejskim. Dla zdecydowanej większości cudzoziemców preferowaną formą zakwaterowania w Polsce będzie zawarcie umowy najmu, co ma zdecydowanie korzystny wpływ na sytuację rynku najmu. Na co zwracać uwagę i o czym pamiętać wynajmując nieruchomość cudzoziemcom?

Na jaki okres można podpisać umowę?

Okres na jaki można podpisać umowę najmu z cudzoziemcem zależy od rodzaju udzielonego mu pozwolenia na pobyt w Polsce oraz czasu, na jaki pozwolenie to zostało udzielone.

Generalnie cudzoziemiec może przebywać w Polsce bez żadnego zezwolenia maksymalnie 3 miesiące. Po tym czasie musi starać się on na wydanie zezwolenia na pobyt czasowy, które jest wydawane na okres maksymalnie 3 lat, choć okres ten może być krótszy – co zależy od podstawy ubiegania się przez niego o to zezwolenie (jak np. okres zawartej umowy o pracę).

W nieco innej sytuacji znajdują się cudzoziemcy, którzy przyjechali podjąć w Polsce studia.

Cudzoziemcom przyjętym w polskiej uczelni wyższej pierwszego zezwolenia na pobyt czasowy, w celu kształcenia na pierwszym roku studiów, udziela się na okres 15 miesięcy, choć w ściśle określonych przypadkach zezwolenie to może zostać udzielone na okres 2 lat. Kolejne po tym zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach udzielane jest na okres studiów, przedłużony o 3 miesiące, nie dłuższy jednak niż 3 lata.

Odpowiadając przy tym na pytanie, na jaki okres czasu można podpisać umowę najmu z cudzoziemcem – nie jest to w żaden sposób prawnie ograniczone do czasu, na jaki zostało mu udzielone zezwolenie na pobyt, należy jednak mieć przy tym na uwadze, że po zakończeniu okresu zezwolenia cudzoziemiec może nie uzyskać kolejnego oraz być zmuszonym do powrotu do swojego kraju, co wiązać się będzie z brakiem możliwości dalszej realizacji umowy najmu.

Formalności i ryzyko związane z wynajmem cudzoziemcowi

Sama umowa najmu z cudzoziemcem nie wymaga żadnej szczególnej formy ani też odrębnych postanowień. Może to być zatem standardowa, stosowana przez wynajmującego umowa najmu. Ważne jest przy tym jedynie to, że cudzoziemiec musi zrozumieć treść umowy, którą podpisuje. Efekt ten zostanie w najlepszym stopniu osiągnięty, jeżeli umowa zostanie sporządzona w dwóch wersjach językowych – w języku polskim oraz języku, którym posługuje się cudzoziemiec. Zdarza się jednak, że stosowanym zamiast tego rozwiązaniem jest przekazanie cudzoziemcowi sporządzonej w jego języku klauzuli, zgodnie z którą oświadcza, że samodzielnie zorganizował tłumaczenie umowy oraz zrozumiał i akceptuje jej treść.

Dla cudzoziemców, którzy próbują ułożyć sobie w Polsce nowe życie, bardzo ważne będzie dokładanie wszelkich starań, aby sukcesywnie przedłużać udzielane zezwolenia na pobyt. Tym samym przeważnie wynajmujący może czuć się spokojnie, że nie zostanie w jakiś sposób nieuczciwie potraktowany, aczkolwiek w tym przypadku nie ma zasady – równie dobrze szkody wynajmującemu może wyrządzić najemca, który jest Polakiem. Zabezpieczając jednak wynajem kaucją, wynajmujący nie powinien zbytecznie zamartwiać się o zwiększone ryzyko związane z zawarciem umowy z cudzoziemcem.