Umowa najmu może zostać zawarta na czas oznaczony (np. jednego roku) lub czas nieoznaczony (nieokreślony). Różnice, poza oczywistą w postaci czasu trwania umowy, widoczne są również w kwestii jej rozwiązania. Inne zasady będą więc obowiązywać w przypadku chęci wypowiedzenia umowy zawartej na czas oznaczony, a inne w przypadku umowy zawartej na czas nieoznaczony. Odmienności zachodzą także w zależności od tego, czy mamy do czynienia z najmem zwykłym, czy z najmem okazjonalnym, jak też czy umowę chce wypowiedzieć wynajmujący, czy najemca.

Podstawową przyczyną zakończenia najmu zawartego na czas oznaczony jest upływ tego czasu, wypowiedzenie umowy zatem znajdzie największe zastosowanie dla najmu zawieranego na czas nieoznaczony.

Kiedy wypowiedzenie stanie się skuteczne?

Okres wypowiedzenia zacznie swój bieg od momentu, gdy druga strona złoży oświadczenie w tym temacie. Ponadto, wypowiedzenie powinno być złożone pisemnie oraz określać jego przyczynę. W przypadku najmu na czas nieoznaczony rozwiązać umowę może zarówno wynajmujący i najemca w każdym czasie, ponieważ wypowiedzenie jest zwykłym sposobem zakończenia stosunku najmu.

Co do zasady jednak najemca może wypowiedzieć umowę najmu w każdym czasie bez podania przyczyny, a jeżeli zdecyduje się ją podać – to może wypowiedzieć umowę z jakiejkolwiek przyczyny.

Ile wynosi termin wypowiedzenia umowy najmu na czas nieoznaczony?

O długości terminu wypowiedzenia decydują strony najmu w umowie, przy czym terminy te mogą być inne dla każdej ze stron. Swoboda stron w tym zakresie jest dość duża, dla przykładu strony mogą uzgodnić, że najem będzie wygasał z chwilą złożenia drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu, bez upływu umownych i ustawowych terminów wypowiedzenia.

W przypadku braku umownych terminów wypowiedzenie, czy też określenia w umowie kiedy wypowiedzenie dojdzie do skutku (np. z końcem miesiąca kalendarzowego), zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie praw lokatorów. W przypadku zatem braku postanowień umownych, jeżeli czas trwania najmu nie jest oznaczony, a czynsz jest płatny miesięcznie, to najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

Dla przykładu zatem, wypowiadając najem dnia 10 stycznia, bieg terminu wypowiedzenia rozpocznie się 31 stycznia, natomiast zakończy się po upływie trzech miesięcy, tj. 30 kwietnia tego samego roku. Tego też dnia umowa najmu ulegnie rozwiązaniu.


Dzięki Adzie, możesz umawiać się z najemcami na spotkania nawet wtedy, kiedy nie jesteś online!