Zasady wypowiadania oraz rozwiązywania umów najmu są różne, w zależności od umowy, jaka została w danym przypadku zawarta. W inny sposób będzie zatem podlegać rozwiązaniu umowa najmu zawarta na czas oznaczony, a inaczej umowa zawarta na czas nieoznaczony. Różnice wynikają również z tego, czy w danym przypadku została zawarta zwykła umowa najmu, czy też umowa najmu okazjonalnego.

W jaki sposób można więc rozwiązać umowę najmu okazjonalnego?

Umowa najmu okazjonalnego ulega rozwiązaniu w dwóch przypadkach: wskutek upływu czasu, na jaki została zawarta, albo wraz z upływem okresu jej wypowiedzenia. Wypowiedzenie najmu okazjonalnego jest przy tym dopuszczalne jedynie w następujących przypadkach:

  • Gdy najemca, pomimo pisemnego upomnienia, używa lokal w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem, lub zaniedbuje obowiązki lokatora, wynikające ze stosunku najmu, co prowadzi do powstania szkód;
  • Najemca zalega z płatnością czynszu najmu za co najmniej trzy pełne okresy rozliczeniowe;
  • Najemca wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez pisemnej zgody właściciela;
  • Zamiaru zamieszkania przez wynajmującego w lokalu.

Umowa najmu okazjonalnego posiada jeszcze jedną, szczególną dla tego stosunku prawnego przyczynę, która umożliwia jej wypowiedzenie. Jest nią utrata przez najemcę możliwości zamieszkania w lokalu wskazanym przez niego jako alternatywa do zamieszkania na wypadek konieczności opróżnienia najmowanego lokalu. Wypowiedzenie w takim przypadku jest możliwe, jeżeli w ciągu 21 dni od utraty tej możliwości najemca nie wskaże innego lokalu na wypadek eksmisji wraz ze zgodą właściciela tego lokalu na zamieszkanie w nim najemcy. Okres wypowiedzenia w tym przypadku wynika z treści wezwania wynajmującego do opróżnienia lokalu przez najemcę, jednakże nie może być krótszy niż 7 dni.

Co się dzieje po rozwiązaniu umowy najmu okazjonalnego?

Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy najemca jest zobowiązany do opuszczenia i opróżnienia lokalu – powinien bezzwłocznie wyprowadzić się z tego lokalu oraz usunąć z niego wszystkie swoje rzeczy. Jeżeli zaś najemca lokalu nie opróżni, wówczas wynajmujący może skierować do niego pisemne żądanie (w formie pisemnej z podpisem urzędowo poświadczonym), przewidujące termin opróżnienia lokalu nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia najemcy wezwania.

W przypadku, gdy najemca nie zareaguje na ww. wezwanie, właściciel może złożyć do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, załączonemu do umowy najmu okazjonalnego, w którym najemca poddał się egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu.


Na platformie Ady możesz pozyskać wyłączne kontakty do osób, które zadeklarowały, że chcą współpracować z agencjami nieruchomości przy najmie mieszkania!